Kereső

Mit keressen?

Hol keresse?

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató a Jaffa Kiadó Kft. adatkezeléséről 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01 09 724431)

Az adatkezelő levelezési címe: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Az adatkezelő e-mail címe: info@jaffa.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: (+36 1) 301-0894

Az adatkezelő fax elérhetősége: (+36 1) 301-0895

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi jogszabályok és magatartási normák szabályozzák:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.),

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet és

- a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletére.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Jaffa Kiadó Kft. (a továbbiakban: Jaffa Kiadó) webshopjában való vásárlás, a megrendelt termékek kiszállítása valamint elektronikus hírlevél küldése érdekében személyes adatok kezelése. 

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a-b) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása, valamint a törvény felhatalmazása.

A Jaffa Kiadó az alábbi személyes adatokat kezelheti: 

- viselt név illetve cégnév,

- telefonszám, 

- e-mail elérhetőség, 

- postázási illetve szállítási cím,

- számlázási cím.

a.) webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az Szvt. 169. §-ából fakadó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében Jaffa Kiadó számvitelei célból a szolgáltatás teljesítéséhez - a termékek szállításához illetve személyes átvételéhez - kötődő adatokat [viselt név illetve cégnév, postázási illetve szállítási cím, számlázási cím] kezeli, mely adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás. A további adatkezelés [telefonszám, e-mail elérhetőség] az érintett hozzájárulásával történik, célja a termékek megrendelésével kapcsolatos megerősítő jelzés küldése, valamint esetleges hibákról, akadályokról való értesítés.

b.) hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Jaffa Kiadó elektronikus hírlevél küldése céljából csak az érintett hozzájárulásával, azaz a hírlevélre feliratkozás esetén kezel adatokat [viselt név (vezetéknév, keresztnév) és e-mail elérhetőség].

5. Az adatkezelés időtartama

A Jaffa Kiadó a kezelhető személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti. 

Az Szvt. 169. §-a alapján a Jaffa Kiadó a számviteli bizonylatokat 8 évig megőrzi. 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az általuk ellátott tevékenységről. Adattovábbítás az adatfeldolgozó számára

I. Szerződés alapján, a Jaffa Kiadó nevében a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) szállítja el a megrendelt terméket. A posta adatkezeléséről ezen a linken keresztül tájékozódhat:

http://www.posta.hu/adatvedelmi_szabalyzat 

A postának, mint adatfeldolgozónak az alábbi adatokat továbbítjuk:

- viselt név illetve cégnév és

- postázási cím.

A posta az adatokat kizárólag a szállítmány célba juttatásához használja fel. 

II. A könyvelést végző Kalmár Anna egyéni vállalkozónak (8083 Csákvár, Klapka György utca 1/a), a könyvvizsgálatot végző Károlyi Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-nek (1092 Budapest, Kinizsi utca 22. II. em. 1), mint adatfeldolgozóknak az alábbi adatokat továbbítjuk a Szvt.-ből fakadó kötelezettségek teljesítéséért:

- viselt név illetve cégnév,

- postázási illetve szállítási cím,

- számlázási cím.

III. A Jaffa Kiadó alkalmazottai, munkatársai a 4. pontban megjelölt adatokat jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az adatfeldolgozók tevékenységéért a Jaffa Kiadó tartozik felelősséggel. 

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Jaffa Kiadó kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

8. Az érintetteket megillető jogok

Az érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog, 

- az adatok helyesbítéséhez való jog, 

- az adatok törléséhez való jog

- az adatok zárolásához való jog,

- a tiltakozás joga.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Jaffa Kiadótól a személyes adatai kezeléséről. A Jaffa Kiadó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a Jaffa Kiadó a személyes adatait helyesbítse. 

Az érintett kérheti, hogy a Jaffa Kiadó zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett – az Szvt. 169. §-án alapuló adatkezelés kivételével – kérheti az adatainak törlését. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Jaffa Kiadó vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Jaffa Kiadó adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Jaffa Kiadó megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: (+36 1) 391-1400). 

Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Jaffa Kiadó ellen bírósághoz fordulhat. 

10. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Jaffa Kiadó

- a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelésével összefüggő adatkezelését NAIH-61911/2012. számon, míg

- a hírlevél küldése céljából kezelt adatkezelését NAIH-61910/2012. számon

nyilvántartásba vette.

Paleolit táplálkozás

Barátaink

Könyvesboltok
Bookline
Libri
Líra Könyváruház
Alexandra
Anima könyvesbolt
Books.hu
Polc.hu

Ők írnak rólunk

www.zama.hu

paramedica.hu 
konyves.blog.hu

litera.hu

Femina.hu
kulturpart.hu
Nők Lapja Cafe
ELLE Magazin
Női Portál
Nővagyok
Moly.hu
Kultblog
Csaladinet.hu

Cukimamik.hu

Pöttyöslabda.hu


Olvassbele - a kultúrakirakat

www.muscleandfitness.hu

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   


Szeretjük őket

zama.hu
Büky Dorottya és Feldmár András könyve, A barna tehén fia
Port.hu
Kultissimo
Est
Puchner Kastélyszálló
Ideál Magazin
cotcot.hu
Feldmár Intézet
Print-X Budavár Zrt.
Babanet
Nemek Igenje Klub
Pink.hu
Videoklinika
Soma Mamagésa honlapja